Vedtægter

Foreningens navn og formål

§ 1 Stk. 1. Foreningens navn er Dværgeforeningen – DVF.  (Fra 1989 til maj 2007 var navnet Landsforeningen for Væksthæmmede – LFV)
Stk. 2. Foreningens formål er at samle og udbrede kendskab og oplysninger om dværgvækst samt støtte og vejlede foreningens medlemmer.

Medlemmer

§ 2 Stk. 1. Som aktive medlemmer optages:
a: Dværge, der er fyldt 16 år.
b: Pårørende til dværge (fx forældre, søskende, bedsteforældre, samlevere)
Som passive medlemmer optages:
c: Andre interesserede
Stk. 2. Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til samme, med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
stk. 3. Medlemskab administreres af forældre/værge, indtil den unge fylder 16 år.

Kontingent

§ 3 Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.

Generalforsamling

§ 4 Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med en måneds varsel.
Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Stk. 4. 1 aktivt medlemskab giver 1 stemme. Simpelt flertal er afgørende på generalforsamlingen.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 1/3 af foreningens medlemmer, med en specificeret dagsorden. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med specificeret dagsorden.

Bestyrelsen

§ 5 Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer: 1 formand(over 18 år/myndig), 1 kasserer(over 18 år/myndig), 2 pårørende til dværge(over 18 år/myndige), 2 dværge over 16 år.
Forældre til dværge under 16 år har fortrinsret for andre pårørende.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Formanden vælges på lige årstal og kassereren på ulige årstal af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse vælges på skift for 2 år ad gangen, således at maximalt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på en generalforsamling. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, som kun vælges for 1 år.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Regnskab og revision

§ 6 Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren fører et specificeret regnskab, der revideret fremlægges ved den årlige generalforsamling, hvor der også forelægges et budget.
Stk. 3. For foreningens gæld hæfter alene foreningens formue.
Stk. 4. Formanden og kassereren tegner foreningen.
Stk. 5. Bestyrelsen har bemyndigelse til at oprette den nødvendige kassekredit i den givende situation.

Ophævelse af foreningen

§ 7 Stk. 1 Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun ske ved en urafstemning med 2/3 flertal efter at være stillet som forslag.
Stk. 2. Ved opløsning af organisationen tilfalder dennes formue og ejendom sociale formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning

 

Vedtaget på generalforsamlingen – 11. juni 2011
Ændret på generalforsamlingen – 14. maj 2016
Ændret igen på generalforsamlingen – 30. maj 2020