Persondatapolitik

Dværgeforeningens Persondatapolitik

Dataansvarlig: Dværgeforeningen c/o Simone Larsen, Sandbyvej 7 st. th. 2730 Herlev, CVR.: 17796437

Persondatapolitik for Dværgeforeningen er senest opdateret 13.05.2018

Samtykke
Ved indmeldelse i Dværgeforeningen gives samtykke til at foreningen gemmer og opbevarer medlems data i overensstemmelse med gældende lovgivning under EU General Data Protection Regulation (GDPR) herunder med referencer til persondataforordningen.

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os). Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Sådan burger vi dine oplysninger:
Vi bruger dine oplysninger til, at behandle dit medlemskab i Dværgeforeningen og til at holde dig orienteret om de arrangementer, nyheder, invitationer m.m. som Dværgeforeningen tilbyder deres medlemmer.

Få overblik over, hvilke oplysninger vi har om dig:
Hvis du gerne vil have et overblik over de personlige oplysninger, vi har om dig, eller hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Dværgeforeningen, er du velkommen til at kontakte os – info@lfvdk.dk

Vores hjemmeside:
Når du bruger vores hjemmeside, benytter vi cookies til at gemme oplysninger om din brug af siderne.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt:
Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning, der er på området.

Vi er ansvarlige for oplysningerne:
Vi gemmer og behandler oplysningerne om Dværgeforeningens medlemmer og deres familier, som de har oplyst os. De dataansvarlige for bearbejdning af disse oplysninger er:
Dværgeforeningen
Sandbyvej 7 st. th.
2730 Herlev

Personfølsomme data
Oplysningerne, vi har om vores medlemmer, er deres kontaktoplysninger(Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mail) og diagnose på barnet/personen som har dværgvækst.

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne Persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Dværgeforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:
Formand Simone Meyer Larsen
Adresse: Sandbyvej 7 st. th. 2730 Herlev
CVR: 17796437
Telefonnr.: 22 43 48 60
Mail: info@lfvdk.dk
Website: www.dværgeforeningen.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for, at du kan opnå medlemskab af Dværgeforeningen. Vi bruger dine oplysninger for, at kunne kontakte og informere dig om vores forening, arrangementer, invitationer, nyheder m.m. De data, vi anvender, omfatter:
– Almindelige persondata (Navn, Adresse, Telefonnummer, Mail)
– Følsomme data (Er diagnose på barnet/person med dværgvækst)

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål. Det sker, når vi har brug for at:
– Administration af din relation til os

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan kontakte vores kasser Stinna Aagaard Sørensen på E-mail info@lfvdk.dk til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
– Ved udmelding af Dværgeforeningen

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i, at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke persondata til andre aktører uden din samtykke, som sker ved tilmelding til vores arrangementer. Her vil vi videregive dit/din families navn i forbindelse med reservation på hoteller og vandrehjem.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies
Cookies
På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies”. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. De ”cookies” der placeres på din computer bruger Dværgeforeningen ikke som materiale og information. De placeres kun for, at vores hjemmeside fungerer optimalt jf. Dværgeforeningen Persondatapolitik.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Bestyrelsen/Dværgeforeningen og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Vi sletter dine data
Når du melder dig ud af Dværgeforeningen sletter vi dine data jf. vores Persondatapolitik, når vi har modtaget en skriftlig udmelding fra dig, herefter modtager du en skriftlig bekræftelse af din udmelding. Udmelding sendes til vores kasser Stinna Aagaard Sørensen – e-mail info@lfvdk.dk

PERSONDATAPOLITIK FOR Dværgeforeningen Vesion 1.1 13.5.2018